Living The Kingdom. Transforming Lives. Impacting The Nations.

Blessing Home

พันธกิจ Blessing Home
Blessing Home ขอนแก่น เป็นชุมชนที่สร้างสาวก เป็นชุมชนที่เรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้า และชุมชนของเราปราถนาที่จะให้แต่ละคน สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของแต่ละคน และเราได้เห็นหลายรุ่น ผ่าน Blessing Home. ครอบครัวของเราได้เริ่มทำสิ่งนี้ ต้ังแต่ปี 2000 ที่เริ่มมีสต๊าฟ หรือ เพื่อนผู้รับใช้ได้มาพักอาศัยในบ้านส่วนตัวของเรา และบ้านหลังนี้ ผลิตผู้รับใช้หลายรุ่น และ ส่งเสริมให้หลายคนสำเร็จการศึกษา บางคนทำงาน และบางคนรับใช้ และตอนนี้ ชุมชนของเรา บ้านของเรา อาศัยอยู่ร่วมกัน 13 คน

เนื่องจากพระเจ้าได้ทรงเรียกเราจาก ลูกา 5:31-32 
” พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “คนสบายไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจใหม่”

เราจึงเริ่มทำพันธกิจกับคนที่มีความต้องการ โดยการออกไปประกาศกับคนในศูนย์บำบัดยาเสพติด สถานพินิจฯ คนในชุมชนคนยากจน คนไร้บ้าน ซึ่งนอกจากเราได้เห็นหัวใจของพระเยซูต่อหลายคนที่ยังต้องการการช่วยเหลือที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้า และเราได้นำบางคนออกมาจากกลุ่มเสี่ยง ให้โอกาส หรือ ดูแล เท่าที่เราสามารถทำได้อย่างที่พระเจ้าให้เราทำ 


พันธกิจเบลสซิ่งโฮม 
ปฐก 12:2 เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร

เพื่อเป็นชุมชนของพระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยพรและเป็นชุมชนที่จะออกไปเป็นพรกับผู้อื่น สิ่งนี้ คือ พันธสัญญาที่พระเจ้าได้ให้เรา 

โดย การอยู่ร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างชีวิตไปด้วยกัน เรียนรู้ฝึกฝนชีวิตในการรรู้จักพระเจ้าและการออกไปทำให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก

กิจกรรมในเบลสซิ่งโฮม
นมัสการ อธิษฐาน ศึกษาพระคัมภีร์ ออกประกาศ ช่วยเหลือสังคม

ในแต่ละสัปดาห์เรามีโปรแกรมที่บ้านเพื่อพัฒนาเสริมสร้างชีวิตดังนี้ 
1. กลุ่มเฝ้าเดี่ยวภาวนาพระคำประจำวันและแบ่งปันแก่กันและกัน
2. กลุ่มศึกษาพระคัมภีร์แบ่งตามระดับชั้น
3. นมัสการร่วมกัน
4. อธิษฐานวิงวอน
5. ออกประกาศในชุมชนทางรถไฟ
6. ออกประกาศกับคนไร้บ้าน
7. ออกประกาศมีกิจกรรมกับเด็กๆในศูนย์พินิจเด็ก
8. ทำเวร ทำอาหาร ทำความสะอาดดูแลบ้าน


หัวข้ออธิษฐานและขอเชิญร่วมงานกับเรา
1. ชุมชน blessing Home จะเป็นชุมชนแห่งการรับใช้ และเสริมสร้างกันและกันในพระเยซูคริสต์และส่งออกผลที่กระทบต่อชุมชนรอบข้าง
2. เราปราถนาสร้าง 3 อาคาร 
      ที่พักผู้ชาย 5 ห้อง
      ที่พักผู้หญิง 5 ก้อง
      ออฟฟิศโรงอาหารห้องประชุม 
      โรงเรือนฝึกอาชีพ เช่น ขนม อาหาร กาแฟ งานช่าง 
      งบประมาณ 7,500,000 บาท
       ติดต่อสอบถามและยินดีร่วมงานกับทุกท่าน
 
 

Financial Support

Donate Online

Note: Online donations are NOT tax deductible.

Khon Kaen

Youth Ministries Training Evangelism Mercy Ministries

Share