Living The Kingdom. Transforming Lives. Impacting The Nations.

YWAM NAKHON SI THAMMARAT

YWAM NAKHON SI THAMMARAT

YWAM NAKHON SI THAMMARAT

จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นเมืองเก่าแก่โบราณซึ่งในอดีตถูกปกครองโดยกษัตริย์
มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพุทธศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภา
คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นชื่อจังหวัดจึงมีความหมายว่า
"เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่"
ตั้งอยู่ตอนกลางภาคใต้ของประเทศไทย
มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้
มีประชากรมากที่สุดของภาคใต้ มีประชากรประมาณ 1,560,000
คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อิสลามประมาณ 10%
และคริสเตียนประมาณ 0.2%
จ.นครศรีธรรมราชจัดเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยอ
ารยธรรมความเชื่อทางศาสนาพุทธ
มีพระธาตุที่เก่าแก่ที่สุดที่ตั้งตระหง่านในเขตเมือง คือพระมหาธาตุ
ซึ่งมีประวัติประมาณ 1700 ปี นอกจากนี้ในจ.นครฯ
ยังมีคริสตจักรแห่งแรกที่เกิดขึ้นในภาคใต้

คือคริสตจักรเบธเลเฮมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ.2439โดยมิชชันนารีชาวอเมริกัน
นิมิต
นิมิตของเราคือ การได้เห็นการฟื้นฟู
และการรื้อฟื้นอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้งในพื้นที่นครศรีธรรมร
าชซึ่งเป็นประตูไปสู่พระกิตติคุณของภาคใต้
เราหวังว่าจะได้เห็นการฟื้นฟูของพระเจ้าไม่เพียงแต่ในนครฯเท่านั้
น แต่ยังรวมถึงภาคใต้ทั้งหมดอีกด้วย
พันธกิจ
การเสริมสร้างสนับสนุนงานคริสตจักร / การบุกเบิกคริสตจักร
1.
นครฯมีคริสตจักรท้องถิ่นหลายแห่งที่ยังอ่อนกำลังพึ่งพาตนเอง
ไม่ได้จำนวนมาก วายแวมนครฯ
จึงมีหัวใจในการร่วมมือกับคริสตจักรเหล่านี้
เพื่อช่วยเหลือให้เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่งคง
โดยผ่านทางพันธกิจ ดังนี้
- ด้านการประกาศ : จัดทีมประกาศ และงานประกาศร่วมกัน
- ด้านการอบรม และสอนพระคัมภีร์ : อบรมสั่งสอนผู้นำ ผู้รับใช้
แบ่งปันพระคำของพระเจ้า
2. การบุกเบิกคริสตจักร : นครฯ มีทั้งหมด 23 อำเภอ
และอำเภอที่ยังไม่มีคริสตจักรมี 6 อำเภอ

เราปรารถนาที่จะเห็นคริสตจักรเกิดขึ้นในอำเภอที่ยังไม่มีคริ
สตจักร โดยมีเป้าหมายคือ
“ก่อตั้งคริสตจักรที่เข้มแข็งอย่างน้อยหนึ่งแห่งในแต่ละอำเภ
อ”โดยร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ
Campus & Youth Ministry
1. เยาวชน อนุชน :
เพื่อสร้างสาวกรุ่นต่อไปผ่านพันธกิจนักเรียนและนักศึกษา

โดยการประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางวิธีต่าง ๆ เช่น
การสอนภาษา, จัดค่ายประกาศ,
เข้าไปประกาศในโรงเรียนและมหาลัย
พร้อมทั้งสอนให้เป็นสาวกของพระเยซู
ผ่านทางค่ายฝึกฝนเยาวชน
และอบรมสร้างสาวกเราปรารถนาที่จะถูกใช้เพื่อขยายอาณาจักรข
องพระเจ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคใต้ต่อไป

ติดต่อวายแวม นครศรีธรรมราช
ujeun75@gmail.com
30/287 หมู่ที่ 4, ต.ปากนคร, อ.เมือง, จ.นครศรีธรรมราช 80000
(ถ.พัฒนาการคูขวางซอย 23)
30/287 Moo 4 Tambon Paknakhon, Amphoe Muang,
Nakhonsithammarat 80000

The province of Nakhon Sri Thammarat was part of an
ancient kingdom rich in history and held great importance
in terms of economy, society, and politics. It has particular
importance in Buddhism making it one of the most
significant buddhist cities in South East Asia, which is why
the motto of the province is, “The City of the Buddhist
Dharma of the Great Kings.”
It is located in the central part of southern Thailand,
ranking as the second-largest province in the southern
region. With the largest population in the southern region,
it has approximately 1,560,000 people. The majority of the
population is Buddhist, followed by Islam, around 10%,
and about 0.2% are Christians.
The province of Nakhon Si Thammarat is known as a
tourist destination rich in cultural and religious heritage,
particularly in Buddhism. The oldest pagoda, Phra
Mahathat, stands prominently in the city and has a history
dating back approximately 1,700 years. Additionally,
Nakhon Si Thammarat is home to the first Christian church
in the southern region, Bethlehem Church, established in
the year 2439 B.E. (1896 C.E.) by American missionaries.

Our Vision
Our vision is to witness the restoration and great
revival of the Lord once again in the Nakhon Si
Thammarat area, which serves as a gateway to the
Gospel for the southern region. We hope to see the Lord's
revival not only in Nakhon Si Thammarat but also
throughout the entire southern region.
Our Mission
Strengthening and Supporting Local Churches /
Church Planting
1. In Nakhon Si Thammarat, there are many local
churches that are still in the early stages of development
and are yet unable to be self-sustaining. YWAM Nakhon
Si Thammarat has a heart to collaborate with these
churches to help them grow to be strong and stable. This
is achieved through the following ministry:
- Evangelism: Forming teams for joint evangelism
and outreach events.
- Training and Bible Teaching: Leadership Training
and training for those serving God in how to share the
Word of God.

2. Church Planting: Nakhon Si Thammarat consists of
a total of 23 districts, with 6 districts that do not have a
church. We want to see the establishment of churches in
those districts without one, with the goal of establishing at
least one strong church in each district of the province. We
aim to do this by collaborating with local churches in those
areas.
3. Campus and Youth Ministry
Establish a youth and campus ministry with the
purpose of making disciples of the next generation. To do
this we engage in activities such as language teaching,
camps and events in the schools and universities with the
purpose of evangelism, youth revival camps, and
discipleship groups, in order to help expand the Kingdom
of God starting here in Nakhon Sri Thammarat and
spreading out to the rest of Southern Thailand.

Contacts us at:
YWAM Nakhon Sri Thammarat
30/287 Moo 4 Tambon Paknakhon, Amphoe Muang,
Nakhonsithammarat 80000

 

Contact YWAM NAKHON SI THAMMARAT

ติดต่อวายแวม นครศรีธรรมราช
ujeun75@gmail.com
30/287 หมู่ที่ 4, ต.ปากนคร, อ.เมือง, จ.นครศรีธรรมราช 80000
(ถ.พัฒนาการคูขวางซอย 23)
30/287 Moo 4 Tambon Paknakhon, Amphoe Muang,
Nakhonsithammarat 80000

Contacts us at:
YWAM Nakhon Sri Thammarat
30/287 Moo 4 Tambon Paknakhon, Amphoe Muang,
Nakhonsithammarat 80000

Financial Support

Donate Online

Note: Online donations are NOT tax deductible.

YWAM NAKHON SI THAMMARAT

Nakhon-Si-Tammarat|

Connect With YWAM NAKHON SI THAMMARAT

Share