สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมเมอร์ซี่

วายแวมเมอร์ซี่

คณะอนุชนนานาชาติ (วายแวม) ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 1960 และหนึ่งในสามนั้นโดยภาพรวมที่สำคัญคือ วายแวมเมอร์ซี่ ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำให้ถึงจุดมุ่งหมายของมิชชั่น รูปแบบและตัวอย่างของเราคือพระเยซูคริสต์ผู้มีความเมตตาและตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆคน 

วายแวมเมอร์ซี่  ได้ทำงานมากกว่า 100 ประเทศ ซึ่งในอีก 20 ปี ข้างหน้าจากการที่เราสำรวจเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคน 100 ล้าน คน ซึ่งอาศัยอยู่อย่างยากจนและขาดแคลน จากความช่วยเหลือทางเกษตรกรรมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและเพื่อความก้าวหน้าพัฒนาชุมชน วายแวมเมอร์ซี่ของบุคคลและชุมชนได้แก่ เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ผู้ที่ลี้ภัยเพื่อความอยู่รอดในภาวะวิกฤตและการพัฒนาสถาณการณ์ในระยะยาว

ค่านิยมและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ วายแวมเมอร์ซี่

คุณจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมนานาชาติกับเราในการนำข้อความแห่งความหวังไปให้คนเหล่านี้ไหม?

คุณจะเข้าร่วมกับเราโดยการอธิษฐาน ให้ความสามารถ ให้เงินและให้สัญญาของคุณได้ไหม? ในขณะที่มิชชั่นกำลังขยายตัวนั้นคนงานก็กำลังขยายตัวเช่นกัน อีกทั้งยังมีโอกาสมากมายซึ่งครอบคลุมไปถึงความสามารถที่หลากหลายของวิชาชีพในปัจจุบัน

พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตและเติมชีวิตให้เต็ม

วายแวมเมอร์ซี่เราทุกคนทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เพื่อให้พระสัญญานี้ไปถึงกลุ่มชนทุกคนโดยข้ามอุปสรรคทางการเมือง อุปสรรคทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เพื่อให้เข้าถึงโลกของความยากจนและการทำร้ายกัน

ติดต่อเราเพื่อหาวิธีที่คุณจะสามารถมีส่วนร่วมกับเราในวันนี้

ติดต่อวายแวมเมอร์ซี่

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมเมอร์ซี่

กรุงเทพฯ

เมตตา

เชื่อมต่อกับ วายแวมเมอร์ซี่

วายแวมเมอร์ซี่ Website

แบ่งปัน