สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

ชานโปรเจ็ค

ชานโปรเจ็ค

ชานโปรเจ็คเป็นพันธกิจที่ทำงานกับชุมชนของคนไทยใหญ่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงมาสู่ทั้งชุมชน โดยข่าวประเสริฐที่โน้มนำให้เกิดการพัฒนายังไม่มีที่สิ้นสุด กลุ่มคนไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังไม่มีการประกาศข่าวประเสริฐอย่างทั่วถึงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยจำนวนกว่าล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่า ไทย จีนและลาว ผลพวงจากการเป็นชนเผ่ากลุ่มน้อย พวกเขาเผชิญกับภาวะไร้การศึกษา ถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์ และความยากจน หลายคนหลายเป็นผู้อพยพที่ไร้สิทธิเสรีภาพในประเทศอื่นๆ บ้างก็เป็นคนพลัดถิ่นและถูกข่มเหงในประเทศของตนเอง แต่กระนั้นพวกเขาก็มีบรรพบุรุษและภาคภูมิใจอารยธรรมที่เปี่ยมด้วยสิ่งที่สืบทอดและประวัติศาสตร์ มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่า “เกิดเป็นไทยใหญ่ถือว่าเกิดเป็นคนพุทธ” และมีคริสเตียนเพียงร้อยละ 0.04 เท่านั้น ช่วยเราในการรับใช้คนไทยใหญ่เพื่อจะเห็นว่าพวกเขาก้าวไปสู่ศักยภาพที่เต็มเปี่ยม

โรงเรียนศึกษาพระคัมภีร์ของคนไทยใหญ่ 

เริ่มจากผู้เชื่อที่เป็นคนไทยใหญ่มีความหิวกระหายต่อพระคำของพระเจ้า แล้วความเป็นลักษณะของผู้ร่วมเส้นทางจึงพัฒนากลุ่มที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ฝึกอบรมในการเรียนพระคัมภีร์แบบอินดักทีฟจากหนังสือทั้ง 66 เล่มของพระคัมภีร์ โรงเรียนนี้ถูกออกแบบให้เป็นต้นแบบที่ผลิตผลอันดีเพื่อสร้างและปลดปล่อยผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเสริมสร้างชุมชนของตนขึ้น พระคัมภีร์สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิต ชุมชนและสังคมอันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและเป็นความหวังที่ยืนยงที่สุด

การพัฒนาชุมชน

โครงการหารายได้ต่อยุคได้มุ่งเน้นในเสริมรายได้ให้ชุมชนคนไทยใหญ่ด้วยการกู้เงินเพียงครั้งเดียวเพื่อหารายได้ คนไทยใหญ่ส่วนมากขาดทรัพยากร ชานโปรเจ็คเป็นการช่วยส่งเสริมพวกเขาด้วยการเสริมรายได้ให้ สร้างเกียรติและความภูมิฐาน อิสระในด้านการเงิน และช่วยส่งเสริมให้คนดูแลตนเองได้ เราร่วมมือกับชุมชนผ่านทางเจ้าหน้าที่ในชุมชนด้วยวิธีการนานาประการโดยขึ้นอยู่กับทักษะของคนในชุมชนและความจำเป็นของพวกเขา

โครงการนี้รวมถึงการเพาะเลี้ยงพันธ์ุสัตว์ ธุรกิจครัวเรือน และเกษตรกรรม ผลจากการดำเนินในโครงการเหล่านี้พาไปสู่การสร้างรายได้เพื่อการศึกษาของลูกหลาน พัฒนาโภชนาการและเพิ่มคุณภาพชีวิต หมู่บ้านไทยใหญ่หลายแห่งไม่มีน้ำปะปาที่สะอาด อนามัย หรือโรงเรียนประถมศึกษาอีกทั้งปัญหาในด้านอื่นๆ อีกด้วย โครงการเหล่านี้จะช่วยไม่เพียงแค่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง แต่จะเป็นการช่วยทั้งชุมชนที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ นี่คือวิถีทางที่เราทำเพื่อดำเนินชีวิตด้วยมุมมองอย่างคริสเตียน โดยที่เล็งเห็นคนเป็นจุดหลักเพราะพวกเขาคือคนที่พระเจ้าสร้างตามแบบของพระองค์เอง

ติดต่อชานโปรเจ็ค

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

ชานโปรเจ็ค

Mae-Sai

การผึกอบรม เก็บเกี่ยว การพัฒนาชุมชน ชนกลุ่มน้อย

เชื่อมต่อกับ ชานโปรเจ็ค

ชานโปรเจ็ค Website

แบ่งปัน