สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจประกาศกับนักศึกษารังสิต

พันธกิจประกาศกับนักศึกษารังสิต

กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของ"10/40 หน้าต่าง", กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่แผ่ออกด้วยจำนวนคนกว่า 6 ล้านคน กรุงเทพฯ ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้นและเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นที่แห่งความมืดมิดในฝ่ายวิญญาณด้วยเช่นกัน รังสิตเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ เพียงผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองมาเท่านั้น

ไม่นานมานี้ วายแวมประเทศไทยก็มีพันธกิจที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นที่นี่

นิมิตของเราคือประกาศกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราชมงคล ธรรมศาสตร์ ราชภัฎพระโขนงและรังสิต ผ่านทางการประกาศและการสร้างสาวก เป้าหมายของเราคือมุ่งมั่นให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวของพระเยซูอย่างน้อยสักครั้งก่อนที่พวกเขาจะจบการศึกษา เราต้องการให้พื้นฐานที่มั่นคงกับผู้เชื่อใหม่โดยกิจกรรมชั้นเรียนพระคัมภีร์ การนมัสการ การอธิษฐานวิงวอน การสอนและการดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชน ความหวังของเราก็คือนักเรียนเหล่านี้จะยังคงเดินต่อไปจนเสร็จสิ้นการศึกษาแล้วประกาศกับคนอื่นด้วยความรักของพระเยซูคริสต์


แผนการพันธกิจ

Evangelism

การประกาศ

การฝึกอบรม

พันธกิจเมตตา

ต้องการเจ้าหน้าที่:

ติดต่อพันธกิจประกาศกับนักศึกษารังสิต

พันธกิจแคมปัสรังสิต
ตู้ปณ. 1091
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ
10903

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

พันธกิจประกาศกับนักศึกษารังสิต

กรุงเทพฯ

การประกาศ การผึกอบรม

เชื่อมต่อกับ พันธกิจประกาศกับนักศึกษารังสิต

พันธกิจประกาศกับนักศึกษารังสิต on Facebook

แบ่งปัน