สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

วายแวมพิษณุโลก

วายแวมพิษณุโลก

“…พระองค์ตรัสกับเขาว่าข้าวที่ต้องเกี่ยว นั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็น เจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์..” ลูกา 10 : 2

“...ข้าพเจ้าปารถนาอย่างยิ่งอยู่เสมอที่จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งพระคริสต์ไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อข้าพเจ้าจะได้ไม่สร้างบนฐานรากของคนอื่น…” โรม 15: 20

เป้าหมาย

 

เราอยากจะเห็นคนไทยในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ( จ.พิษณุโลก และจังหวัดล้อมรอบ ) มารู้จัก และมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนตัวกับพระเยซู รวมทั้งถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ในด้าน ความรู้ ความสามารถ และถูกกระตุ้นด้วยแรงปรารถราในใจอย่างเต็มเปี่ยม ที่จะช่วยคนอื่นได้รู้จักกับพระองค์ และเพื่อช่วยให้คนอื่นๆมีแรงปรารถนาในใจอย่างเดียวกันด้วย..และเราอยากจะเห็นประชาชาติต่างๆมารู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นส่วนตัวกับพระเยซู โดยผ่านการส่งคนไทยออกไปเป็นมิชชั่นนารี

3 สิ่งที่เราเน้นในพันธกิจ 

การประกาศ - พยามยามประกาศเต็มที่ ๆ ยังไม่เคยมีใครประกาศ..และส่งทีมออกไปประกาศในสถานที่ต่างๆ รวมถึงจังหวัดต่างๆที่อยู่ล้อมรอบ พิษณุโลกด้วย เพื่อให้ทกๆคนได้ยินข่าวดีเรื่องของพระเยซู และความรักของพระองค์..

การบุกเบิกและสร้างคริสตจักร - ทุกๆที่ๆไปประกาศ..พยายามจะตั้งคริสตจักรให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรตามบ้าน หรือตามสถานที่ๆมีกลุ่มผู้เชื่อร่วมกัน และมีการสร้างสาวกเกิดขึ้น เพื่อคริสตจักร จะตั้งคริสตจักรอื่นๆเกิดขึ้นด้วย

Prayer Requests:

Upcoming Discipleship Training School

โรงเรียนสร้างสาวก พิษณุโลก 2564-65 
DTS Phitsanulok 2021-22 
November 1st,2021 to March 27th, 2022 1 
พฤศจิกายน 2564 ถึง 27 มีนาคม 2565 

“Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.” ‭‭John‬ ‭8:12‬ ‭ESV‬‬ 
“พระเยซูจึงกล่าวกับเขาเหล่านั้นอีกว่า “เราคือความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ดำเนินชีวิตในความมืด และจะได้พบกับความสว่างของชีวิต” ‭‭ยอห์น‬ ‭8:12‬ ‭NTV‬‬ “

“You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.” ‭‭Matthew‬ ‭5:14‬ ‭ESV‬‬ 
“ท่านเป็นเสมือนแสงสว่างของโลก เมืองที่ตั้งอยู่บนเขาไม่อาจปกปิดซ่อนเร้นไว้ได้” ‭‭มัทธิว‬ ‭5:14‬ ‭NTV‬‬ 

ติดต่อได้ที่ : เบอร์ 0808526701(ต้า) หรือ วายแวมประเทศไทย/dts พิษณุโลก หรือ www.ywamphitsanulok.org Contact at www.ywamthailand.org/dts Phitsanulok or www.ywamphitsanulok.org

ติดต่อวายแวมพิษณุโลก

ตู้ ปณ. 82
พิษณุโลก
พิษณุโลก 65000

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

วายแวมพิษณุโลก

พิษณุโลก

การประกาศ การบุกเบิกคริสตจักร พันธกิจวัยรุ่น พันธกิจแคมปัส

เชื่อมต่อกับ วายแวมพิษณุโลก

วายแวมพิษณุโลก Website

Upcoming DTS'

แบ่งปัน