สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจในแม่อาย

YWAM Mae Ai

คนไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้ยินข่าวประเสริฐขนาดใหญ่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการประเมินจากแหล่งอาศัยที่สามเหลี่ยมทองคำของภาคเหนือประเทศไทย พม่า จีนตะวันตกเฉียงใต้และในลาว พวกเขาคือเชื้อชาติที่เชื่อมโยงระหว่างไทยกับลาวเหมือนกลุ่มคนไต้ที่มีขนาดใหญ่ คนไทยใหญ่ส่วนมากอาศัยอยู่ในรัฐชานของประเทศพม่า ที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มชนชาติที่ใหญ่สุดถึง 10% ของจำนวนประชากรทั้งหมด รัฐบาลทหารของประเทศพม่าพยายามควบคุมและสร้างความแตกแยกภายในชนเผ่าต่างๆ และกลุ่มคนไทยใหญ่เป็นเป้าหมายแรก พวกเขาประสบกับการทำลายขนาดหนักทางทรัพย์สินและชีวิต ก่อให้เกิดการอพยพเข้ามาในประเทศไทยแล้วไม่ได้รับสถานะอย่างคนอพยพจากรัฐบาลไทย ผลที่ตามมาพวกเขาได้รับสิทธิและโอกาสที่มีเพียงน้อยนิดและอย่างจำกัด งานต่างๆ ที่พวกเขาถูกจ้างมักจะเป็นงานที่อันตรายเช่น งานก่อสร้าง เกษตรกรรม เด็กสาวชาวไทยใหญ่ถูกขายข้ามแดนไปสู่การเป็นโสเภณีและสิ้นชีวิตด้วยโรคเอดส์ คนไทยใหญ่ถือว่าเป็นเชื้อชาติ (กลุ่มคน) ที่ไม่มีที่อยู่

แม่อาย

แบ่งปัน