สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

การประกาศ

การประกาศ
ในสวรรค์เป็นเช่นไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ด้วยการใช้สิ่งที่ผสมผสานที่สดใสของศิลปะการแสดง สื่อดิจิตอล การนมัสการ กีฬาและกิจกรรมที่พิเศษ เรากำลังจะขยายอาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทย เรากำลังเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูก และปลูกเมล็ดพันธุ์ในจิตใจของมนุษย์ผ่านทางการบุกเบิกคริสตจักร การสร้างความสัมพันธ์ และการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชน
ให้ออกไปและประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ ในดินแดนที่ถูกจับกุมโดยความเชื่อของศาสนาโบราณ ซึ่งน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของ
ประชากรนี้ที่เคยได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างที่พระคริสต์ทรงมีเผื่อเรา
เรากำลังเผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านทางด้านการสร้างมิตรภาพและการแบ่งปันพระกิตติคุณ โดยทั้งการกระทำและคำพูด ซึ่งสามารถ
เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้  อทิเช่นเป็นทูตแห่งสวรรค์ เรากำลังจุดไฟในสถานที่ที่มีความมืดมากที่สุด เพื่อว่าผู้คนจะสามารถได้พบ
ความจริงแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกเขาจะสามารถจุดไฟของเขาเองได้ เราต้องการที่จะนำลูกของพระองค์กลับสู่พระบิดา

ในสวรรค์เป็นเช่นไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ด้วยการใช้สิ่งที่ผสมผสานที่สดใสของศิลปะการแสดง สื่อดิจิตอล การนมัสการ กีฬาและกิจกรรมที่พิเศษ เรากำลังจะขยายอาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทย เรากำลังเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการเพาะปลูก และปลูกเมล็ดพันธุ์ในจิตใจของมนุษย์ผ่านทางการบุกเบิกคริสตจักร การสร้างความสัมพันธ์ และการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนให้ออกไปและประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ ในดินแดนที่ถูกจับกุมโดยความเชื่อของศาสนาโบราณ ซึ่งน้อยกว่าร้อยละหนึ่งของประชากรนี้ที่เคยได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างที่พระคริสต์ทรงมีเผื่อเรา

เรากำลังเผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านทางด้านการสร้างมิตรภาพและการแบ่งปันพระกิตติคุณ โดยทั้งการกระทำและคำพูด ซึ่งสามารถเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้  อทิเช่นเป็นทูตแห่งสวรรค์ เรากำลังจุดไฟในสถานที่ที่มีความมืดมากที่สุด เพื่อว่าผู้คนจะสามารถได้พบความจริงแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกเขาจะสามารถจุดไฟของเขาเองได้ เราต้องการที่จะนำลูกของพระองค์กลับสู่พระบิดา

การประกาศ