สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

Spiritual Direction

Spiritual Direction

SPIRITUAL DIRECTION

The Art of Spiritual Direction
เก้าอี้สามตัวจะใช้เป็นสัญลักษณ์อธิบายความหมาย
เก้าอี้ตัวที่หนึ่ง สำหรับ Spiritual Director นั่ง
เก้าอี้ตัวที่สอง สำหรับ Directee นั่ง
เก้าอี้ตัวที่สาม สำหรับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่ง

Spiritual Direction คือวิธีการส่งเสริมชีวิตฝ่ายวิญญาณ
เรื่องนี้มีมานานกว่าพันปีแล้วและได้รับการยอมรับจากศาสนาต่างๆ
จึงมีคำนิยามหรือคำอธิบายมากมาย ขอสรุปวัตถุประสงค์และบทบาทของ Spiritual Direction
ดังต่อไปนี้
Spiritual Director
เป็นผู้ที่จะช่วยสังเกตการณ์การทรงสถิตย์อยู่ของพระเจ้ารวมถึงการทำงานของพระวิญญาณบ
ริสุทธิ์ในจิตใจและในชีวิตของคนที่มารับ Spiritual Direction ซึ่งเรียกว่า Directee
ผู้ที่ทำการนำ Spiritual Direction คือ พระวิญญาณของพระเจ้า Spiritual Director
จะเป็นผู้ที่ช่วย
Directeeในการฟังเสียงของพระเจ้าและมองเห็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตของเขามากยิ่ง
ขึ้น
ดังนั้นคนที่มาพบ Spiritual Director
จะมีโอกาสลงลึกในการรู้จักพระเจ้าและที่จะพบพระเจ้าในชีวิตของตนเองทุกๆวันมากยิ่งขึ้น
มีประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตประจำวัน รวมถึงการเติบโตและใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น
Spiritual Director ;เพื่อนร่วมทาง; สำหรับผู้ที่แสวงหาการเติบโต
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า และดำเนินชีวิตตามผลของความสัมพันธ์นั้น
จุดประสงค์สำหรับคนที่มารับ Spiritual Direction
คือการเติบโตในความสัมพันธ์คุณกับพระเจ้าและการพัฒนาความสามารถในการที่จะตระหนัก
ถึงการทรงอยู่และการปรากฏอยู่ของพระเจ้าในชีวิตทุกๆวันและทุกช่วงเวลา
ดังนั้นคนที่มารับ Spiritual Direction
จะมีโอกาสพัฒนาความสามารถในการได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้นและพัฒนาความสา

มารถในการสังเกตเห็นแยกแยะและตอบสนองต่อการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตมากขึ้นเช่นกัน


Spiritual Director จะสนับสนุนและส่งเสริมการ

ใคร่ครวญมากขึ้นและตระหนักถึงลักษณะของพระเจ้าซึ่งจริงๆแล้วพระองค์เป็นผู้ที่เริ่มบทสนท
นาและเริ่มความสัมพันธ์ทุกอย่างกับเรา พระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดของความสัมพันธ์นั้น
มุมมองและความเข้าใจด้าน Spiritual Direction ของ Spiritual Director
ในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน เพราะประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว
บทบาทต่างๆที่มีในอดีตและสถานการณ์ในปัจจุบันของ Spiritual Director แต่ละคน
เมื่อ Spiritual Director พบกับ Directee Spiritual Director จะรับฟังเรื่องราวของ
Directee ไปพร้อมกันกับการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งเป็นผู้นำอย่างแท้จริง
เมื่อ Spiritual Director ใช้เวลาร่วมกับ Directee ในวิธีที่แตกต่างกัน
แต่วิธีที่แตกต่างกันนั้นมีเจตนา
ที่จะส่งเสริมการอธิษฐาน การใคร่ครวญ การเติบโต ในการรับรู้ตนเอง
การรับรู้ของพระเจ้าและการรับรู้ของผู้อื่น เสรีภาพในการใช้ชีวิต ความเห็นอกเห็นใจ
และการบูรณาการทางจิตวิญญาณและทางอารมณ์
Directee พูดคุยกับ Spiritual Director
เพราะเขาปรารถนาที่จะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณและความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างลึกซึ้งมากขึ้นกว่
าเดิม
Directee
อาจจะเปิดใจที่จะสำรวจชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขาและคุยเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือความยากลำบา
กในความเชื่อของเขา ดังนั้นหัวข้อของการสนทนาในช่วงเวลา Spiritual Direction
จะจดจ่ออยู่กับความสามารถในการรับรู้
การทรงอยู่ของพระเจ้ารวมถึงประสบการณ์ในความสัมพันธ์กับพระองค์
โดยปกติ Spiritual Director จะพบและพูดคุยกับ Directee หนึ่งครั้งต่อเดือน
ครั้งละหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น แล้วแต่กรณี
คุณสมบัติของคนที่เป็น Directee ได้ก็คือ ทุกคนที่สนใจ หรือ
ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม

SPIRITUAL DIRECTION

สำหรับคุณ

ถ้าคุณสนใจที่จะพูดคุยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Spiritual Direction มากขึ้น
หรือคุณสนใจที่จะนัดหมายและลองปรึกษากับ Spiritual Director
สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดเวลาคุยได้ที่

SPIRITUAL DIRECTION

For You?

If you are interested to find out more about Spiritual Direction or to make an appointment with a

Spiritual Director please contact:

Manuelathailand@gmail.com


ABOUT ME

ฉันชื่อ มานูเอลล่า ขณะนี้ฉันอายุ 55 ปี ฉันมาจากเมือง มิลาโน

ประเทศอิตาลี และได้มาอยู่เมืองไทย 23 ปีแล้ว ปัจจุบันนี้
ฉันพักอาศัยที่เชียงใหม่

ฉันเป็นคนใฝ่รู้ มักอยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับคน
เกี่ยวกับชีวิต และในขณะเดียวกัน
ฉํนก็อยากให้มีคนรู้จักเกี่ยวกับฉันเช่นกัน
ในยามที่ฉันมีความต้องการ ฉันเข้าหาพระเจ้า (หรือ
พระเจ้าทรงเข้าหาฉัน ?) เป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง
ฉันรู้สึกว่าพระเยซูทรงเป็นจริง มีชีวิตอยู่
และทรงเดินเคียงข้างไปกับฉัน ฉันยังคงมีคำถามต่างๆ
มีเรื่องที่ยังคงต่อสู้ มีความสงสัย ในทางหนึ่งก็คือ ฉันรู้ว่า
มันต้องมีมากกว่านี้ เกี่ยวกับพระเจ้า ซึ่งการเสาะแสวงหา
ความอยากรู้นี้นั่นเอง ที่นำฉัน ทีละเล็กทีละน้อย สู่ Spiritual
Direction (การนำทางฝ่ายวิญญาณ)

ในตอนที่ฉันเริ่มต้นมองหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Spiritual
Direction นั้น
คริสเตียนสายหลักๆส่วนใหญ่ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก
ขณะนี้ 15 ปีหลังจากนั้น ซึ่งฉันได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 2 ปี
เพื่อเตรียมตัวสำหรับ “พันธกิจ การนำทางฝ่ายวิญญาณ –
Spiritual Direction Ministry” และอยู่ในการปฏิบัติมาเป็นเวลา
5 ปี ตอนนี้ ไม่ว่าหันไปทางใด ก็จะได้ยิน ได้เห็นเกี่ยวกับ
Spiritual Direction

โดยส่วนตัวแล้ว ฉันมองว่า Spiritual Direction คือ
สถานที่ปลอดภัย ที่เราสามารถเปิดใจ
และเป็นตัวจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังต่อสู้ ความสงสัย
และความไม่มั่นคงต่างๆของเรา เป็นที่ซึ่งรับรองชีวิตของเราว่า
เป็นการเดินทางที่ประกอบด้วยพระคุณซึ่งพระเจ้าทรงประทานใ
ห้ เป็นเส้นทางที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยตลอดเวลา
แม้ในช่วงเวลาที่เราไม่ได้รับรู้พระองค์ก็ตาม
เป็นที่เราได้ค้นพบว่า ชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องแก้
แต่เป็นการเดินทางที่จะต้องดำเนินไปต่างหาก

สิ่งที่ฉันรักมากที่สุดเกี่ยวกับการให้ Spiritual Direction
กับบุคคลต่างๆ คือ โอกาสในการนำกระบวนการ
แบบหนึ่งต่อหนึ่ง การค้นพบด้วยตนเอง
และการผสมผสานความเชื่อ การเยียวยารักษา
และการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล เข้าด้วยกัน


TESTIMONIES

My experience with Spiritual Direction
ข้าพเจ้าได้เข้ารับการนำฝ่ายวิญญาณ
(Spiritual Direction – SD) กับ Manuela
เป็นเวลา เกือบปีแล้ว
โดยมีการพบกันทางออนไลน์เดือนละครั้ง
ข้าพเจ้าสามารถบอกได้เลยว่า
สิ่งนี้เป็นเครื่องมือช่วยและของขวัญจากพระเจ้า
ที่ทำให้ข้าพเจ้าผ่านเวลาที่ยากที่สุดเวลาหนึ่งใน
การรับใช้มาได้ ได้รับการนำให้คิดใคร่ครวญ
และมองในมุมมอง
ที่ช่วยข้าพเจ้าไม่จมและติดอยู่ในอดีต
ใคร่ครวญผ่าน grief & loss
และสามารถเดินต่อในเส้นทางข้างหน้าอย่างมีทิ
ศทาง

Spiritual Direction ที่ได้รับ
เกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่ไม่ใช่การสอน
แต่เป็นสิ่งที่ Manuela เป็น เป็นสิ่งที่เธอเป็น

Spiritual Direction
เต็มไปด้วยการฟังอย่างใส่ใจ
การตั้งคำถามที่ลึกซึ้ง
และการแบ่งปันในสิ่งที่มีความหมาย
ข้าพเจ้าไม่รู้สึกถูกตัดสิน ไม่ถูกบีบคั้น
และกลับมีเสรีภาพ และเรียนรู้ในหลายๆสิ่ง
โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตน
และข้าพเจ้ามีการทะลุทะลวงในเสรีภาพที่จะเป็
นตัวของตัวเอง นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้รับ
input ดีๆเพิ่มเติมซึ่งช่วยย้ำ
หรือขยายความถึงสิ่งที่พูดคุยกันในระหว่าง
session

ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าเสมอ เมื่อนึกถึง
Manuela และ มิตรภาพในกรอบของ Spiritual
Direction เหนือสิ่งอื่นใด
ผลที่ข้าพเจ้าได้รับมากที่สุด คือ
ความสัมพันธ์ที่เป็นจริงกับพระเจ้ามากขึ้น
ข้าพเจ้าอยากขอแนะนำสิ่งนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับใช้

ที่เราจำเป็นต้องมีผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทำงานร่ว
มกัน มาช่วยมอง
ช่วยเป็นเสมือนโค้ชนำทางในทิศทางที่พระเจ้า
ทรงกำหนดให้เราแต่ละคน
ด.ฟ.

ติดต่อ

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

Tax Deductible U.S. Donations

If you wish to support our ministry through tax deductible donations, please send checks payable to "YWAM Montana" to:
"YWAM Montana, 501 Blacktail Rd., Lakeside, MT 59922, U.S.A.".
Please don't write anything else on the check and include a separate note indicating that your donation is for " ".

Spiritual Direction

เชียงใหม่

การผึกอบรม พัฒนาผู้นำ สนับสนุนด้านการช่วยเหลือ

เชื่อมต่อกับ Spiritual Direction

แบ่งปัน