สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนการสร้างสาวก

YWAM DTS – ขอนแก่น

โรงเรียนการสร้างสาวก

โรงเรยีนการสร้างสาวกตั้งเป้าที่จะเตรียมประกาศข่าว ประเสริฐและการช่วยให้คนได้รู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

เป้าหมายคือการที่ช่วยสร้างและหล่อหลอมลักษณะที่ดีของคริสเตียนและปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า ท้ังตัวของนักศึกษาเองกับครอบครัวและเพื่อนตามหลักพระคัมภีร์ เราเน้นเรื่องการพัฒนาชีวิตประจําวัน การเดินทางกับพระเจ้าในแต่ละวันมากว่าการเพิ่มพูนความรู้หรือข้อมูลในสมองเท่าน้ัน โดยผ่านการฝึกอบรมนี้เราปรารถนาที่จะได้เห็นทุกคนได้พัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้สนิทแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นกับพระเจ้า การติดสนิทกับพระเจ้าที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวันและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างจาการสอนของวิทยากรและในสิ่งแวงดล้อมที่เราจัดให้นักศึกษาโดยการใช้ชีวิตร่วมกัน ดีทีเอสจะสอนให้นักเรียนรู้จักพระเจ้าอย่างสนิทสนม นําไปสู่การเป็นสาวกของพระเจ้าอย่างแท้จริง ซึ่งนักศึกษาสามารถนําหลัการที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้เช่น การเรียนรู้การข้ามวัฒนธรรม การรับรู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติในดีทีเอส เราปรารถนาท่ีจะเห็นนักศึกษาตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าไปสู่ที่ต่างๆ ทั่วโลกและสร้างบรรดาประชาชาติให้เป็นสาวกของพระเจ้าและผู้ท่ีจบดีทีเอสยังเป็นชั้นแรกของผู้ที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วายแวมระดับนานาชาติ ต่อไป

ในช่วงเวลาท่ีมีดีทีเอสหลายคนจะได้ใช้เวลาน้ีเต็มที่กับพระเจ้า พิจารณาถึงการทรงเรียกของพระเจ้าที่จะเข้ามาร่วมกับพันธกิจต่างๆ ได้อย่างมากมาย อีกท้ังยังสามารถที่จะรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวายแวมได้อย่างต่อเนื่อง คําขวัญของเราคือ รู้จักพระเจ้า และแนะนําคนให้รู้จักพระองค์ (To Know God and Make Him Known) นี่เป็นเป้าหมายของดีทีเอสด้วย โดยการฝึกอบรมดีทีเอสน้ี เราปรารถนาที่จะเห็นสังคมของเรามีมาตรฐานสูงขึ้น เราอยากจะนําค่านิยมของพระเจ้าเข้าไปในทุกส่วนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล ครอบครัว การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษกิจ คริสตจักรการสื่อสารและศลิปะแขนงต่างๆ สถาบันทางสังคมเหล่านี้เป็นของพระเจ้า ทุกคนควรจะตระหนักว่าแผ่นดินของพระเจ้าต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกและพระเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา

หลักสูตรในการเรียน DTS

 

ติดต่อโรงเรียนการสร้างสาวก

DTS Khon Kaen
ตู้ปณ.82
เทพารกัษ์
ขอนแก่น
40001
Thailand

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนการสร้างสาวก

ขอนแก่น

การผึกอบรม

Upcoming DTS'

แบ่งปัน