สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

โรงเรียนการสร้างสาวก เชียงราย

โรงเรียนการสร้างสาวก เชียงราย

ดีทีเอส (DTS) คืออะไรดีทีเอสเป็นโรงเรียนการสร้างสาวก เราเข้ามาเพื่อแสวงหาพระเจ้า หัวใจของพระองค์ที่มีต่อเรา และหัวใจของพระองค์ที่มีต่อบรรดาประชาชาติ

ในดีทีเอส เราจะใช้วลา 6 ถึง 7 เดือนในการอาศัยอยู่ร่วมกันในโรงเรียนเรามีสองช่วง

ช่วงแรกเป็นการเรียนภาคทฤษฎี เราเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและชีวิตคริสเตียนอาทิเช่น พระลักษณะและธรรมชาติของพระเจ้า การฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ความบาปและการกลับใจใหม่ ความสัมพันธ์ การติดสนิทกับพระเจ้า พื้นฐานของความเชื่อ การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การติดตามการทรงเรียก และอื่นๆนอกจากนี้ ทุกคนจะได้มีโอกาสในการเข้าร่วมนมัสการ การอธิษฐาน การใช้เวลาในกลุ่มย่อย การเฝ้าเดี่ยว การเรียนพระคัมภีร์ ซึ่งจะทำให้เราได้เติบโตกับพระเจ้าไปด้วยกัน

ช่วงที่สองเป็นภาคปฏิบัติ เราจะได้มีโอกาสฝึกฝนและใช้ในสิ่งที่เราได้เรียนมา เอามาใช้ในการรับใช้และการประกาศในที่ที่พระเจ้าส่งเราไป เราเคยส่งทีมไปที่ ประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย จีน และประเทศอื่น ๆ ผ่านทางการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ จะช่วยทำให้เราได้เติบโตในการฟังเสียงของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระองค์มากขึ้น สิ่งที่เราได้มีโอกาสทำเหมือนพระเยซูคือ การประกาศ การสร้างสาวกและการช่วยเหลือ

ราคา 6 เดือนซึ่งรวมถึงที่พัก อาหาร และการออกประกาศเวลา = 90,000 บาท

เราเปิดโอกาสให้กับท่านที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วและเป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้เติบโตไปกับพระเจ้านั้น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในดีทีเอสด้วยกัน

 


สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนการสร้างสาวก เชียงราย

เชียงราย

การผึกอบรม

แบ่งปัน