สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนการสร้างสาวก

YWAM DTS – เชียงใหม่

โรงเรียนการสร้างสาวก

ดีทีเอสคืออะไร?

โรงเรียนอบรมการสร้างสาวก หรือ ดีทีเอส เป็นคอร์สการเรียนใช้ระยะเวลา 5 เดือนซึ่งเป็นคอร์สแรกในการเข้าสู่วายแวม และเป็นคอร์สที่แนะนําพันธกิจและนิมิตของวายแวม คือ "รู้จักพระเจ้า และทําให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก" ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเรานั้นคือที่ นักเรียนดีทีเอสจะได้มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ เรียน รู้ที่จะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า และตอบสนองด้วยการเชื่อฟังอย่างยินดียิ่ง

และสําหรับหลาย ๆคน ช่วงดีทีเอสจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้ค้นพบในขณะที่เขาได้รับการเปิดเผยโดยความรักของ พระเจ้าต่อพวกเขาและเรียนรู้ว่าพระเจ้าประสงค์จะใช้เขาอย่างเฉพาะเจาะจงที่จะทํางานของพระองค์ให้สําเร็จ ตามคําสั่งของพระองค์ คือ "จงออกไปและนําชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา" มัทธิว 28:19 ดีทีเอสเป็นโรงเรียน เต็มเวลา ซึ่งจะมีระยะเวลา 11-12 สัปดาห์เรียนในห้องเรียน และอีก 8-12 สัปดาห์ ในภาคปฏิบัติ หรือ การออกประกาศ

Chiang Mai DTSการเรียนในห้องเรียนนั้นจะเน้นไปที่ "การที่จะรู้จักพระเจ้า" และอาจารย์ผู้สอนจะเป็นอาจารย์ ที่รับเชิญมาจากทั่วโลกซึ่งมีชีวิตที่สอดคล้องอย่างที่เขาสอน ในแต่ละ วิชาต่าง ๆ กันไป เช่น

ระหว่างการออกประกาศ นักเรียนจะได้รับโอกาสที่จะ "ทําให้พระเจ้าเป็นที่รู้จัก" โดยการแบ่งปันถึงสิ่งท่ีได้เรียนรู้มา รวมท้ังประสบการณ์ผ่านทางคําพูดและการกระทํา และภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ นักเรียนจะมีส่วนร่วมกิจกรรมในพันธกิจต่าง ๆ เช่น การประกาศ การนมัสการ การอธิษฐานวิงวอน การช่วยเหลือคนยากจน เด็กกําพร้า และหญิงม่าย รวมถึง การสนับสนุนคริสจักรท้องถิ่นต่าง ๆ ในเมื่อไม่มีที่ใหนท่ีเราจะไม่ไปเยี่ยมเยียน โดยส่วนใหญ่ แล้ว การออกประกาศน้ันจะเป็นการรับใช้ทํางานข้ามวัฒนธรรมซึ่งในทีมออกประกาศก็เป็นทีม ที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายอยู่แล้ว

สำหรับดีทีเอสที่เชียงใหม่ จะมีการเรียนการสอนเป็นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยการอบรมจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน หลังจากที่เสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎี เราจะแบ่งทีมสำหรับที่จะออกไปฝึกภาคปฏิบัติ โดยปกติในแต่ละทีมจะมีโอกาสไปออกประกาศในที่ต่างๆ ทั้งภายในประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง

การสมัครเรียน

 

When: 19 กันยายน 2567 - 14 กุมภาพันธ์ 2568

 

Cost: 85,000 บาท สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทย (ค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งภาคทฤษฎีและภาคออกประกาศแล้ว)

 

Email: dts@ywamchiangmai.org

 

Web: http://www.facebook.com/CNXDTS

 

Phone: (+66) 0-957132187

 

Location: หนองจอม อำเภอสันทราย เชียงใหม่

 

Notes: การฝึกอบรมเป็นสองภาษา ไทย/อังกฤษ อายุ 18 ขึ้นไป

 

The Chiang Mai DTS is part of the University of the Nations

ติดต่อโรงเรียนการสร้างสาวก

YWAM Chiang Mai
P.O. Box 60 CMU
Chiang Mai
50202

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

โรงเรียนการสร้างสาวก

เชียงใหม่

การผึกอบรม

เชื่อมต่อกับ โรงเรียนการสร้างสาวก – DTS

โรงเรียนการสร้างสาวก on Facebook โรงเรียนการสร้างสาวก Website

Upcoming DTS'

แบ่งปัน