สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

โรงเรียนสร้างสาวกของอาเซียน

YWAM DTS

โรงเรียนสร้างสาวกของอาเซียน

โดย วายแวมอุบลราชธานี
เริ่มในวันที่ 9 มกราคม 2018

ทำไมถึงต้องเรียนโรงเรียนสร้างสาวก?

เป้าหมาย

  1. เพื่อที่จะรวบรวมคนและท้าทายให้คนๆ หนึ่งให้นมัสการ ฟังเสียงและเชื่อฟังพระเจ้า แล้วปล่อยพวกเขา (ภายในบริบทของโรงเรียนสร้างสาวก) ให้รับใช้ผ่านทางการประกาศ การอธิษฐานวิงวอน และการแสดงออกถึงความกรุณา และการแสดงถึงหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อโลก และหากเป็นไปได้ อาจจะถึงขั้นที่ได้บุกเบิกพันธกิจใหม่ๆ
  2. เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจและฝึกฝนให้นักเรียนได้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ของตนกับพระเจ้า อันยังผลให้มีคุณลักษณะที่เหมือนกับพระเยซู ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ งานที่ดำเนินโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการนำความจริงจากพระคัมภีร์ไปใช้ในชีวิตส่วนตัว โดยเฉพาะในด้านของคุณลักษณะตามอย่างพระเจ้า ในเรื่องไม้กางเขน และการได้รับพระคุณให้ทำสิ่งต่างๆ
  3. เพื่อขัดเกลาความสามารถของตัวบุคคลที่จะปฏิสัมพันธ์ เรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมถึงในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความต่างกันในเรื่องบุคลิกลักษณะและมุมมองอีกด้วย
  4. เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรับใช้พระประสงค์ของพระเจ้าให้มากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ภายในครอบครัวพันธกิจของวายแวมหรือภายนอกวายแวม เสริมสร้างการทุ่มเทตนเองเพื่อจะประกาศกับผู้ที่หลงหาย เอาใจใส่คนที่ยากไร้ และสร้างผลกระทบที่ดีในทุกๆ ด้านของสังคม
  5. เพื่อสื่อสารถึงนิมิตและค่านิยมพื้นฐานของวายแวมนานาชาติพร้อมๆ กับเจ้าภาพที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ และเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโอกาสรับใช้ในรูปแบบต่างๆ

หลักสูตรของเรา

  1. ธรรมชาติและพระลักษณะของพระเจ้า: การได้พบกับพระเจ้า
  2. ความตั้งใจของพระเจ้าสำหรับตัวบุคคลผู้คนและชนชาติต่างๆ: การได้เห็นชีวิตทุกชีวิตจากมุมมองในแบบของพระเจ้า
  3. การไถ่ของพระเจ้า: ความบาปและไม้กางเขน: การตระหนักถึงพระเยซูว่าเป็นเจ้านายของชีวิต
  4. ครอบครัวของพระเจ้า: ลูกๆของพระองค์และคริสตจักรของพระองค์: ได้กลายเป็นเหมือนพระเยซูมากยิ่งขึ้น
  5. ถ้อยคำของพระเจ้า: การทรงเรียกของพระองค์และมอบหมายของพระองค์:  การทำงานให้กับพระเยซู

โรงเรียนการสร้างสาวก (ดีทีเอส) หาทางที่จะนำให้คุณมาสู่มาความสัมพันธ์ที่สนิทแน่นแฟ้น กับพระเจ้า และยังให้โอกาสที่จะค้นพบหัวใจและการมีส่วนในพระประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าสำหรับโลกนี้ เป็นโรงเรียนที่มีไว้เพื่อสำหรับคนที่ปรารถนาจะติดตามพระเยซูในหนทางใหม่ๆ ด้วยการมีมุมมองที่ต่างจากเดิม

คอร์สนี้เป็นโปรแกรมอบรมเต็มเวลาและกินเวลาห้าหรือหกเดือน ซึ่งจะประกอบด้วยสองภาคสำคัญ นั่นคือ ภาคทฤษฎีและภาคออกประกาศ ในภาคทฤษฎี คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและโลกของพระองค์มากยิ่งขึ้น คุณจะได้เรียนรู้ไม่เพียงแต่จากการนั่งเรียนให้ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่จากการใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนและการฝึกแบบที่ปฏิบัติตามจริงๆ ในช่วงออกประกาศจะเน้นในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากห้องเรียนไปใช้กับประสบการณ์ที่ต่างวัฒนธรรมและเอาจริง

คำแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียน

ดังนี้แล้ว โรงเรียนสร้างสาวกอาเซียนคืออะไร? คือประเทศในแทบเอเซียสิบประเทศที่เป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจซึ่งเรียกว่าอาเซียน โดยที่ชนชาติในประเทศเหล่านี้และกลุ่มคนที่ไม่มีใครเข้าไปประกาศนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ของประเทศเหล่านี้ อันเป็นกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนสร้างสาวก โรงเรียนสร้างสาวกอาเซียนของวายแวมอุบลราชธานีจะดูแตกต่างออกไปจากโรงเรียนสร้างสาวกโดยทั่วไปเพราะเราจะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้นขึ้นจากหลายๆ พื้นที่ (ในเจ็ดอาทิตย์แรกจะยังคงแยกตามพื้นที่) จากนั้นโรงเรียนในทุกพื้นที่ก็จะมารวมตัวกันที่กัมพูชา (เป็นเวลาหกอาทิตย์) ก่อนที่จะออกประกาศในพื้นที่ต่างๆ ภายในแทบเศรษฐกิจอาเซียนอันเป็นที่ออกประกาศหลักของโรงเรียน ภายหลังจากการออกประกาศเสร็จสิ้นแล้ว เราก็จะมารวมตัวกันอีกครั้งที่กัมพูชาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ ก่อนที่จะกลับไปยังพื้นที่ที่เริ่มโรงเรียนเพื่อจะเป็นการสรุปผลต่างหากและมีพิธีจบตามพื้นที่ของตนเอง

ภาคทฤษฎี

ในช่วงภาคทฤษฎีของโรงเรียนสร้างสาวก วิทยากรรับเชิญจะมาในแต่ละอาทิตย์เพื่อสอนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ ที่ถูกออกแบบไว้เพื่อเป็นการช่วยให้นักเรียนได้เติบโตในความสัมพันธ์กับพระเจ้า ความปรารถนาของเราก็เพื่อให้นักเรียนได้รับความเข้าใจในเรื่องความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราให้ลึกขึ้น ตัวตนของเราในพระองค์ และหัวใจของพระองค์ต่อผู้ที่หลงหาย และการที่จะดำเนินชีวิตในแบบที่เป็นสาวกของพระองค์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐในโลกใบนี้

หัวข้อต่างๆ มีดังนี้

ช่วงออกประกาศ ( 8-12 อาทิตย์)

เป็นการร่วมงานกับพันธกิจที่มีอยู่แล้วตามพื้นที่ในระหว่างที่เรียนภาคทฤษฎีและการออกประกาศในที่ต่างๆ ทั่วโลก อันจะเป็นการสร้างโอกาสให้รับใช้ในระยะยาว ขณะที่นักเรียนจะได้รู้จักกับพันธกิจในรูปแบบต่างๆ ภาคออกประกาศนี้จะช่วยให้นักเรียนใช้ความรู้ที่ได้มาจากห้องเรียนมาปฏิบัติใช้จริง ซึ่งจะรวมถึงการได้แบ่งปันข่าวประเสริฐกับคนที่ได้พบเจอในช่วงเวลาของการออกประกาศด้วย

สถานที่สำหรับการออกประกาศ

เพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าให้จังหวัดอุบลฯ อยู่ในใจของเราเพื่อที่จะเตรียมทั้งนักเรียนไทยและต่างชาติที่มีหัวใจและการทรงเรียกสำหรับประเทศลาวและภาคอีสานของประเทศไทย โดยประเทศลาวมีจำนวนประชากรประมาณ 6.5 ล้านคน และทางภาคอีสานของไทยก็มีประชากรประมาณ 22 ล้านคน พื้นที่สำหรับการออกประกาศของโรงเรียนจึงจะเป็นประเทศลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนนั่นเอง

พระเจ้ากำลังทำงานในชาติอาเซียนและไม่เคยมีโรงเรียนสร้างสาวกที่มารวมกลุ่มประสานกันเช่นนี้มาก่อน ขอเชิญชวนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่พิเศษเช่นนี้ เชิญมาลงทะเบียนได้เลย!!!

ติดต่อโรงเรียนสร้างสาวกของอาเซียน

โรงเรียนสร้างสาวกของอาเซียน

อุบลราชธานี

การผึกอบรม

Upcoming DTS'

แบ่งปัน