สำแดงแผ่นดินสวรรค์ เปลี่ยนแปลงชีวิต ส่งอิทธิพลต่อบรรดาชนชาติ

English

พันธกิจการให้คำปรึกษา

พันธกิจการให้คำปรึกษา

ทุกคนในโลกได้มีประสพการณ์ความเจ็บปวดผ่านทางความสัมพันธ์ที่แตกร้าว สิทธิพิเศษและความท้าทาย สำหรับ คริสเตียนก็คือการที่ได้เราสามารถใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเยซูในการรักษาและซ่อมแซมฟื้นฟูหัวใจที่แตกสลายของเราและผู้อื่น

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่

เราขอเชิญคุณมาเพื่อค้นพบรากฐานแห่งความจริงเพื่อช่วยซ่อมแซม ความสัมพันธ์กับพระเจ้า ตัวเองและกับผู้อื่นรอบๆตัวเรา คุณจะสามารถเรียนทักษะเบี้องต้นในการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ เติบโตและแข็งแรง ทั้งฝ่ายจิตวิญญาณและด้านจิตใจ

พันธกิจการให้คำปรึกษาคืออะไร

คือพันธกิจที่ให้คำปรึกษา สร้างผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความสนใจ และดูแลสมาชิกในพันธกิจต่างๆ เพื่อนำการรักษาไปสู่พันธกิจ โบสถ์และชุมชนต่างๆ ทั้งด้านทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ พัฒนาทางอารมณ์ จิตวิญญาณ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น และได้รับการบำบัดรักษาภายในจิตใจ ทั้งในด้านจิตวิทยาและบนพื้นฐานความจริงในพระคัมภีร์

หัวข้อการสอนมีอะไรบ้าง?

การอบรมผู้ให้คำปรึกษาในประเด็นต่างๆ มีดังนี้  

ใครที่สามารถเข้าร่วมได้และคุณสมบัติของผู้สมัคร?

บุคคลที่มีภาระใจในการช่วยผู้อื่น เป็นผู้ที่ต้องการรับการรักษาและเป็นผู้ให้คำปรึกษา และนำการรักษาไปสู่พันธกิจ โบสถ์ กลุ่มย่อย และชุมชนของท่าน ถึงแม้ว่าพันธกิจส่วนใหญ่ของเราจะจัดการอบรมเป็นหัวข้อต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว แต่พันธกิจของเรายังจัดให้คำปรึกษาตัวต่อตัว จัดให้คำปรึกษากลุ่มที่เจาะจงเฉพาะด้าน และเรายังทำงานร่วมกับคริสตจักรและพันธกิจคริสเตียนอื่นๆทั่วประเทศ โดยจัดการสอนและอบรมให้แก่ผู้นำอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ต้องการ

อบรมแบบ 8 ชั่วโมง

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม
B สร้างทีมที่เข้มแข็ง:: พันธกิจการให้คำปรึกษาช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในทีมของท่านให้ลึกขึ้นในอีกระดับเพื่อสร้างความแข้มแข็งขึ้นในองค์กร และพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ของผู้นำ 
สร้างวัฒนธรรมใหม่: พันธกิจการให้คำปรึกษาช่วยท่านพัฒนาทักษะในการเป็นผู้สอน ทักษะการสร้างผู้นำ และทักษะการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านและช่วยให้ท่านสามารถสร้างผู้นำในรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรของท่านยั่งยืน  
เพิ่มพูนการเจริญเติบโตของบุคคลและประสิทธิภาพในการสร้างสาวก: เราเพิ่มประสพการณ์ใหม่ที่จะนำชีวิตท่านไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดผล และที่มีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น 
เราอบรบหัวข้อที่เหมาะกับความต้องการของท่าน : เราสามารถทำงานไปกับท่านเพื่อช่วยพัฒนาทีมของท่าน เพื่อเติมเต็มความต้องการและนำไปสู่เป้าหมายที่เจาะจงของท่านและองค์กร  

 1. หัวข้ออบรมเรื่อง “การสร้างความไว้วางใจ”

  ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานที่ดีในด้านความสัมพันธ์ การเป็นผู้นำ การทำงานและพันธกิจ แต่หลายคนไม่เคยถูกสอนในการสร้างความไว้วางใจทำได้อย่างไร หรือการสร้างความไว้วางใจใหม่เมื่อความไว้วางใจถูกทำลายทำได้อย่างไร หัวข้อสัมมนานี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจ และเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ไว้วางใจได้ จะช่วยเสริมท่านในด้านความรัก การฟังและการนำอย่างพระเยซู

  การอบรมนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจในตัวท่านที่เป็นผู้นำ ผู้ร่วมงาน คนที่ท่านพบ ผู้ปกครอง ครอบครัว ศิษยาภิบาล มัคคนายก เจ้าหน้าที่ สมาชิก ทีมงาน มิชชั่นนารี กลุ่มเซลล์ ผู้อบรมจะเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงนิสัยที่ทำลายความไว้วางใจที่ไม่ได้ตั้งใจ การพัฒนาทักษะการสร้างความไว้วางใจโดยการตั้งใจทำให้เกิดขึ้น การทำลายอุปสรรคที่นำไปสู่การไม่ยอมรับหรือไม่เคารพและการเข้าใจผิดในการสื่อสาร และการเพิ่มการร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การลดความหงุดหงิดและความตึงเครียดในที่ทำงานทำได้อย่างไร

 2. หัวข้ออบรมเรื่อง “การฟังอย่างไรเพื่อเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้”

  เป็นหัวข้อสัมมนาที่จะสร้างทักษะพี้นฐานให้ท่านเพิ่มพูนความสามารถไปสู่การสื่อสารด้วยความเข้าใจและห่วงใย ทักษะที่จะได้เรียนรู้ในการสัมมนานี้จะช่วยให้คุณฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆในการสื่อสารระหว่างบุคคล ช่วยลดความขัดแย้ง ลดความเข้าใจผิด ลดการมีนิสัยที่อยากควบคุม และการเอาปัญหาของผู้อื่นมากังวลมากเกินไป และจะช่วยเพิ่มความอดทน ระหว่างผู้ร่วมงานและความสัมพันธ์อื่นๆ สิ่งที่คุณจะได้รับจากการอบรมนี้จะช่วยส่งผลกระทบด้านความสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทั้งในโบสถ์ พันธกิจ และที่ทำงานของคุณ

 3. หัวข้อสัมมนาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่”

  หัวข้อสัมมนานี้จะให้เครื่องมือใหม่เพื่อช่วยทำลายนิสัยที่ไม่ดี อารมณ์ที่ไม่ดี และความคิดที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้โขมยและทำลายความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและคนในครอบครัวของคุณ มากไปกว่านั้นมันโขมยความชื่นชมยินดี และส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณทางลบ คุณจะสามารถพิสูจน์ถึงเครื่องมือใหม่ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของคุณ ซึ่งอยู่บนพี้นฐานพระคัมภีร์ ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ท่าน

  • สำรวจหัวใจและความคิดของคุณว่ามีความเชื่อที่เป็นลบซ่อนอยู่ลึกๆภายใน ซึ่งเป็นกระทบต่อจิตวิญญาณที่สำคัญของคุณ
  • นำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ ซึ่งนั่นจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูความคิดใหม่ การรักษา การเติบโตที่ไปในทิศทางที่พระเจ้าต้องการคุณโตขึ้น
  • แทนที่ความคิดที่ทำลายตัวเองและความเชื่อที่เป็นลบ โดยใช้ข้อพระคัมภีร์เพื่อทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 4. หัวข้อสัมมนาเรื่อง “การพูดความจริงด้วยใจรักทำอย่างไร”

  ่อยครั้งที่เราพูดความจริงแต่ไม่มีความรัก หลายครั้งที่เราแสดงความรักโดยการปิดบังความจริง เมื่อเป็นผู้ฟังที่ดีก็ต้องเป็นผู้พูดที่ดีด้วย เราจะทำอย่างไรที่เราจะพูดความจริงที่มาจากความรัก เพื่อช่วยคนที่เรากำลังสร้าง ไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และช่วยเขาสร้างเป้าหมายในชีวิต พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแก่เขาและเราจะเตือนสติเขาอย่างไรเมื่อเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะมิฉะนั้น เราจะสูญเสียความจริงใจในความสัมพันธ์

  การอบรมนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการถามคำถามที่สร้างความเข้าใจใหม่ ให้กับผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ และช่วยสร้างเขาและให้ไปถึงเป้าหมาย และตักเตือนด้วยความรัก และสร้างความไว้วางใจใหม่เมื่อความไว้วางใจถูกทำลาย

 5. หัวข้อสัมมนาเรื่อง “ห่วงใยในคู่แต่งงาน เพิ่มพูนทักษะชีวิตคู่” - เพิ่มความรัก เพิ่มความไว้วางใจ เพิ่มความเข้าใจ

  ทำอย่างไรที่จะมีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการฟัง การสื่อสาร รู้วิธีการจัดการข้อขัดแย้ง สร้างทักษะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งสำหรับคู่แต่งงาน และคู่หมั่น

  • เพื่อค้นพบมุมมองทางด้านพระคัมภีร์ในความสัมพันธ์ที่แข็งแรง
  • เอาชนะการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคที่นำไปสู่ความเข้าใจผิดซึ่งกันและกัน
  • พัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและนำไปสู่การอธิษฐานเผื่อครอบครัว
 6. หัวข้อสัมมนาเรื่อง “การรับมือ และการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง”

  เรียนรู้การจัดการกับเทคนิคที่ต้องพูดคุยด้วยความจริงเมื่อมีความตึงเครียดเกิดขึ้น ต้องทำอย่างไรเมื่อเจอกับคนที่อารมณ์รุนแรง และความตึงเครียด เข้าใจบุคคลิกภาพของแต่ละคนเพื่อค้นหาว่าเรามีบุคคลิกภาพแบบใดเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง
  ท่านจะได้อะไรจากอบรมนี้

  • เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งมุมมองพระคัมภีร์
  • ตรวจสอบว่าอารมณ์อะไรทำกระตุ้นความรู้สึก และความคิดเราทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นหรือไม่อยากเผชิญกับความตึงเครียด ความขัดแย้ง
  • เรียนรู้ทักษะและเทคนิคที่จำเป็นที่ทำได้ทันที เมื่อเกิดการความตึงเครียด ความขัดแย้ง เพื่อยังคงความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์จริงเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น
 7. หัวข้อสัมมนาเรื่อง “ค้นหาของประทานเพื่อไปสู่ความฝัน”

  เพื่อยุติความหงุดหงิดในหน้าที่ ที่ไม่เหมาะกับของประทานหรือสิ่งที่ไม่ใช่จุดแข็งของเรา ค้นพบสิ่งที่พระเจ้าสร้างที่ไม่เหมือนใคร เพื่อเราจะมีชีวิตที่บริบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในพันธกิจของเรา

  • ค้นหาและตระหนักว่าเรามีของประทานฝ่ายวิญญาณและการทำงานในด้านใดบ้าง
  • ให้มีประสพการณ์ในการชื่นชมยินดีกับของประทานที่เรามีเพิ่อเราจะใช้มันอย่างถูกต้อง
  • รู้จักวิธีใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. หัวข้อสัมมนาเรื่อง “นำสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในการทำกลุ่มย่อยได้อย่างไร”

  การมีกลุ่มย่อยที่แข็งแรงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตด้านจิตวิญญาณที่ดีและมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทวีคูณประสิทธิภาพในการทำงานในพันธกิจ ในการอบรมนี้ท่านจะได้

  • เพิ่มความสามารถในการเข้าใจและทักษะการสร้าง การนำ และการแก้ปัญหาในกลุ่มย่อย
  • สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในกลุ่ม
  • สร้างสมดุลกับความต้องการของแต่ละบุคคลในกลุ่ม
  • เพิ่มพระคุณในการทำงานร่วมกัน ช่วยคนที่ไม่ค่อยอยากมีส่วนร่วมมามีส่วนร่วมและท้าทายคนในกลุ่มให้ไปในทิศทางเดียวกัน

การสัมมนาต่างๆนี้จะช่วยพัฒนาตัวของคุณและทีมงานของคุณ ด้านทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาบนพื้นฐานพระคัมภีร์ จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณภาพที่ดีของความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อชีวิตประสพความสำเร็จและพันธกิจของคุณประสพความสำเร็จ คุณจะได้รับเครื่องมือใหม่ที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งกับสามี ภรรยา ลูกๆ ผู้ร่วมงาน เพื่อนๆ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำความจริงและพระคุณของพระเจ้าไปถึงคนที่ต้องการ

พันธกิจการให้คำปรึกษามีความต้องการ

ขออธิษฐานเผื่อเราเรื่องต่างๆดังนี้


สัมมนา 5 วัน 6 เรื่องเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เป็นภาษาไทย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการอบรม:

สร้างทีมที่เข้มแข็ง: พันธกิจการให้คำปรึกษาช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ในทีมของท่านให้ลึกขึ้นในอีกระดับเพื่อสร้างความแข้มแข็งขึ้นในองค์กร และพัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ของผู้นำ

สร้างวัฒนธรรมใหม่ในที่ทำงาน: พันธกิจการให้คำปรึกษาช่วยท่านพัฒนาทักษะในการเป็นผู้สอน ทักษะการสร้างผู้นำ และทักษะการเป็นผู้นำที่ดี เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านและช่วยให้ท่านสามารถสร้างผู้นำในรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรของท่านยั่งยืน  

เพิ่มพูนการเจริญเติบโตของบุคคลและประสิทธิภาพในการสร้างสาวก: เราเพิ่มประสพการณ์ใหม่ที่จะนำชีวิตท่านไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดผล และที่มีลักษณะเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น

1.      หัวข้ออบรมเรื่อง “การสร้างความไว้วางใจ”
ความไว้วางใจเป็นพื้นฐานที่ดีในด้านความสัมพันธ์ การเป็นผู้นำ การทำงานและพันธกิจ แต่หลายคนไม่เคยถูกสอนในการสร้างความไว้วางใจทำได้อย่างไร หรือการสร้างความไว้วางใจใหม่เมื่อความไว้วางใจถูกทำลายทำได้อย่างไร หัวข้อสัมมนานี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจ และเรียนรู้ที่จะเป็นคนที่ไว้วางใจได้ จะช่วยเสริมท่านในด้านความรัก การฟังและการนำอย่างพระเยซู
การอบรมนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจในตัวท่านที่เป็นผู้นำ ผู้ร่วมงาน คนที่ท่านพบ ผู้ปกครอง ครอบครัว ศิษยาภิบาล มัคคนายก เจ้าหน้าที่ สมาชิก ทีมงาน มิชชั่นนารี กลุ่มเซลล์ ผู้อบรมจะเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงนิสัยที่ทำลายความไว้วางใจที่ไม่ได้ตั้งใจ การพัฒนาทักษะการสร้างความไว้วางใจโดยการตั้งใจทำให้เกิดขึ้น การทำลายอุปสรรคที่นำไปสู่การไม่ยอมรับหรือไม่เคารพและการเข้าใจผิดในการสื่อสาร และการเพิ่มการร่วมมือกันเพื่อนำไปสู่การลดความหงุดหงิดและความตึงเครียดในที่ทำงานทำได้อย่างไร
2.      หัวข้อสัมมนาเรื่อง “การพูดความจริงด้วยใจรักทำอย่างไร”
บ่อยครั้งที่เราพูดความจริงแต่ไม่มีความรัก หลายครั้งที่เราแสดงความรักโดยการปิดบังความจริง เมื่อเป็นผู้ฟังที่ดีก็ต้องเป็นผู้พูดที่ดีด้วย เราจะทำอย่างไรที่เราจะพูดความจริงที่มาจากความรัก เพื่อช่วยคนที่เรากำลังสร้าง ไปสู่ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง และช่วยเขาสร้างเป้าหมายในชีวิต พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแก่เขาและเราจะเตือนสติเขาอย่างไรเมื่อเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะมิฉะนั้น เราจะสูญเสียความจริงใจในความสัมพันธ์
การอบรมนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับการถามคำถามที่สร้างความเข้าใจใหม่ ให้กับผู้ที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ และช่วยสร้างเขาและให้ไปถึงเป้าหมาย และตักเตือนด้วยความรัก และสร้างความไว้วางใจใหม่เมื่อความไว้วางใจถูกทำลาย
3.      หัวข้อสัมมนาเรื่อง “การรับมือ และการเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง”
เรียนรู้การจัดการกับเทคนิคที่ต้องพูดคุยด้วยความจริงเมื่อมีความตึงเครียดเกิดขึ้น ต้องทำอย่างไรเมื่อเจอกับคนที่อารมณ์รุนแรง และความตึงเครียด เข้าใจบุคคลิกภาพของแต่ละคนเพื่อค้นหาว่าเรามีบุคคลิกภาพแบบใดเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง
ท่านจะได้อะไรจากอบรมนี้
·      เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งมุมมองพระคัมภีร์
·      ตรวจสอบว่าอารมณ์อะไรทำกระตุ้นความรู้สึก และความคิดเราทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นหรือไม่อยากเผชิญกับความตึงเครียด ความขัดแย้ง
·      เรียนรู้ทักษะและเทคนิคที่จำเป็นที่ทำได้ทันที เมื่อเกิดการความตึงเครียด ความขัดแย้ง เพื่อยังคงความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถนำมาใช้กับเหตุการณ์จริงเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้น
 
4.      หัวข้อสัมมนาเรื่อง “ค้นหาของประทานเพื่อไปสู่ความฝัน”
เพื่อยุติความหงุดหงิดในหน้าที่ ที่ไม่เหมาะกับของประทานหรือสิ่งที่ไม่ใช่จุดแข็งของเรา ค้นพบสิ่งที่พระเจ้าสร้างที่ไม่เหมือนใคร เพื่อเราจะมีชีวิตที่บริบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในพันธกิจของเรา
·      ค้นหาและตระหนักว่าเรามีของประทานฝ่ายวิญญาณและการทำงานในด้านใดบ้าง
·      ให้มีประสพการณ์ในการชื่นชมยินดีกับของประทานที่เรามีเพิ่อเราจะใช้มันอย่างถูกต้อง
·      รู้จักวิธีใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
5.      หัวข้อสัมมนาเรื่อง “สิ่งเสพติดทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นที่เป็นตัวถ่วงของเราในการรับใช้”
ความเข้าใจและการอธิษฐานเพื่อการบำบัดรักษาสำหรับการล่วงละเมิดและการเสพติดชนิดต่างๆ เช่น ติดงาน ติดอาหาร ติดเพศ ติดคน ติดเกมส์ ติดอินเตอร์เน็ต ติดการจับจ่ายใช้สอย ติดพนัน ติดสิ่งเสพติด
6.     Debriefing – การช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้เล่าเรื่องที่เขามีประสพการณ์ที่ยาก หรือช่วยให้เขาสามารถสรุปนั้น ให้จบลงเพื่อเริ่มต้นเรื่องใหม่ในการดำรงชีวิต  เพื่อว่าเขาจะเห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ในชีวิตของเขาและเพื่อชีวิตเขาจะเกิดผลและมีประสิทธิภาพ ในสิ่งแวดล้อมที่เขาทำงานหรือที่ที่เขารับใช้
ทำไมเราต้อง Debriefing เพื่อนำเขาไปสู่การคืนดีและนำไปสู่สิ่งที่พระเจ้ากำลังทำใหม่ในชีวิตของเขา  
ในการอบรมนี้คุณจะเข้าใจเกี่ยวกับการ Debriefing เพื่อว่าคุณจะสามารถช่วยคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ และเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมคุณต้องช่วยผู้อื่นให้สามารถสรุป ประสพการณ์ที่ยาก
 
การสัมมนาต่างๆนี้จะช่วยพัฒนาตัวของคุณและทีมงานของคุณ ด้านทักษะเบื้องต้นในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาบนพื้นฐานพระคัมภีร์ จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการรับใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณภาพที่ดีของความสัมพันธ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเมื่อชีวิตประสพความสำเร็จและพันธกิจของคุณประสพความสำเร็จ คุณจะได้รับเครื่องมือใหม่ที่ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ให้มีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น ทั้งกับสามี ภรรยา ลูกๆ ผู้ร่วมงาน เพื่อนๆ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำความจริงและพระคุณของพระเจ้าไปถึงคนที่ต้องการ

ติดต่อพันธกิจการให้คำปรึกษา

Counseling Ministry Thailand
P.O. Box 20
Thungsetthi
Bangkok 10110
Thailand

สนับสนุน

บริจาคทางออนไลน์

พันธกิจการให้คำปรึกษา

กรุงเทพฯ

การผึกอบรม การดูแลสมาชิก

พันธกิจการให้คำปรึกษา

แบ่งปัน